Đất Xanh Service (DXS) chốt giá niêm yết 32.000 đồng/cp, bằng giá IPO

Theo thông tin công bố từ CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất xanh Services – mã chứng khoán DXS), giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là 32.000 đông/cổ phiếu, biên độ dao động ngày đầu tiên là +/-20%.

Thông tin trên bản cáo bạch cho biết, dựa trên kết quả đợt chào bán ra công chúng lần đầu của Công ty tại mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu, theo Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-DXS/HĐQT ngày 15/06/2021, HĐQT Công ty quyết định đưa ra mức giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DXS ở mức 32.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo thông báo của DXS về việc giải trình giá niêm yết DXS, thì DXS cho rằng, mức giá niêm yết trên chưa thực sự phản ánh hết giá trị nội tại cũng như triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai.

Mức giá này bằng với giá IPO vừa qua của DXS, và giảm đáng kể so với mức giá được Lãnh đạo công ty dự kiến tại buổi roadshow là 4x.

DXS cho biết, để nhanh chóng hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu DXS trên HOSE, công ty đã hoàn thiện hồ trơ theo yêu cầu của HOSE. Ngày 25/6 vừa qua, DXS đã nhận được chấp thuân niêm yết cổ phiếu của DXS từ HOSE.

Công ty dự kiến ngày giao dịch đầu tiên là 6/7/2021 nhưng với quy định hiện hành và tình trạng hệ thống giao dịch mới của HOSE (do FPT cung cấp) chưa hoàn thiện), DXS cần HOSE xác nhận chính thức ngày giao dịch này.

Theo bản cáo bạch, vốn điều lệ của DXS tại thời điểm 10/5/2021 là 3.582 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 17,84%vốn được sở hữu bởi tổ chức nước ngoài, còn lại là cổ đông trong nước.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Đất Xanh (DXG) 56,28% vốn, Victory Holding Investment Limited – quỹ thuộc Vinacapital sở hữu 8,01% vốn.

Kết thúc quý 1/2021, DXS ghi nhận 1.040 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, gấp 2,3 lần cùng kỳ, lợi nhuận gộp hơn 686 tỷ đồng, trong đó gồm chủ yếu là LN gộp dịch vụ BDS 627 tỷ đồng, LN gộp bán căn hộ, nhà phố và đất nền 56,6 tỷ đồng. Lợi sau thuế công ty mẹ gần 202 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên 2021 của DXS vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất 7.598 tỷ đồng, tăng 133,35%, và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, tăng gần 70% so với thực hiện năm 2020.

DXS niêm yết giá 32.000 đồng/cp, thấp hơn giá dự kiến ban đầu là 4x

Năm 2021, cổ tức dự kiến của DXS lên đến 45%/lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của DXS, công ty còn dự định trích quỹ khen thưởng 2%/LNST, quỹ phúc lợi 1%./LNST. Ngoài ra, nếu Công ty đạt LNST thuộc cổ đông công ty mẹ vượt mức 1.483 tỷ, thì sẽ thưởng vượt kế hoạch HĐQT 10% trên phần vượt chỉ tiêu LNST ĐHĐCĐ giao, tương tự cho Ban điều hành cũng ở tỷ lệ này.

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn điều lệ của DXS là 3.224,7 tỷ đồng, thặng dư vốn gần 341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 456 tỷ đồng. DXS nâng cổ tức năm 2020 từ mức tối thiểu 20%/lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lên mức 40% tương đương 352 tỷ đồng, gồm 13% cổ tức tiền mặt và 27% cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đó, cổ tức tiền mặt 13%, tương ứng chi ra 114,9 tỷ đồng đã được DXS tạm ứng trong năm 2020. Còn với phần cổ tức 27% bằng cổ phiếu sẽ chi trả trong năm 2021.

Cụ thể, DXS có tờ trình chi tiết về việc phát hành cổ phiếu trong năm 2021 để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với 358,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DXS dự kiến phát hành 53,73 triệu cổ phiếu, tương ứng 15%. Nguồn trả cổ phiếu thưởng một phần từ lợi nhuận giữ lại tương ứng với phần cổ tức bằng cổ phiếu 27% và một phần từ thặng dư vốn. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền, cứ 100 quyền nhận 15 cổ phiếu mới).

Phan Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM